Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia


Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

Dostawa energii cieplnej do budynków Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego przy ul. Bokserskiej 30 i budynku przy ul. Szaramowicza 12 w Warszawie w okresie 01.11.2018 r. – 31.12.2019 r.

Załącznik