Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zima w Mieście 2020 – Harmonogram i zasady postępowania rekrutacyjnego dla rodziców


W roku szkolnym 2019/2020 ferie zimowe w Województwie Mazowieckim zaplanowane są od 10 do 23 lutego 2020 r. Uczniowie, w tym czasie, będą mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty Warszawskiego Programu „Zima w Mieście” 2020.

Z programu będą mogli korzystać uczniowie szkół warszawskich oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie. Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE) zapewniają opiekę i zajęcia edukacyjno-wychowawcze na terenie placówki od godziny 7.00-8.00 do godziny 16.00-17.00.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl  

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego dla rodziców

do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020

Wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” zwanej dalej Akcją, organizowanej w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych zwanych dalej FPE w roku szkolnym 2019/2020 prowadzony jest zgodnie z art. 92a – 92t ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

Nabór dzieci i młodzieży do Akcji jest prowadzony na podstawie zarządzenia nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.

 

 1. Rekrutacja uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 do Akcji organizowanej  w Feryjnych Placówkach Edukacyjnych (zwanych dalej FPE) prowadzona jest przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.
 2. Terminy rekrutacji zostały określone w harmonogramie dla kandydata, który dostępny jest na stronach internetowych dzielnic oraz szkół będących organizatorem FPE, a także w serwisie Biura Edukacji pod adresem: www.edukacja.warszawa.pl
 3. Listę FPE przekazuje koordynator dzielnicowy.
 4. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata zapisują dziecko na tygodniowe turnusy feryjne (od poniedziałku do piątku), które organizowane są w terminie od 10 do 21 lutego 2020 r. W każdym turnusie można wskazać dowolną liczbę FPE, w których organizowana jest Akcja „Zima w Mieście” 2020.
 5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację
  w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl
  w terminie określonym w harmonogramie tj. od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00.
 6. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata mogą zarejestrować dziecko tylko jeden raz używając numeru PESEL jako loginu oraz unikalnego hasła ustanowionego przez zgłaszającego. W przypadku braku numeru PESEL rodzice/opiekunowie prawni kandydata udają się do FPE w celu uzyskania identyfikatora – loginu, który umożliwi zarejestrowanie dziecka w elektronicznym systemie zgłoszeń. Wielokrotne zalogowanie tego samego kandydata przy użyciu różnych loginów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie do Akcji.
 7. Zgłoszenie do danej edycji Akcji w elektronicznym systemie zgłoszeń wymaga każdorazowo założenia konta. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych dane osobowe kandydatów mogą być przetwarzane tylko w określonym celu
  i zakresie, czyli zapisu do wybranej FPE i realizacji w określonym terminie.
 8. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich kandydatów w danym FPE stosowane będą kryteria przyjęcia:

– uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły będącej FPE;

– uczeń uczęszczający w trakcie roku szkolnego do szkoły na terenie dzielnicy;

– rodzeństwo – poprzez rodzeństwo należy rozumieć ucznia klas I – VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej, który ubiega się o przyjęcie do FPE
w tym samym terminie.

 1. Zapisy uczniów warszawskich szkół specjalnych przebiegają na podstawie zasad postepowania rekrutacyjnego do Akcji „Zima w Mieście” 2020 w szkołach /placówkach specjalnych.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów warszawskich szkół specjalnych ubiegający się o przyjęcie do Akcji rejestrują się w elektronicznym systemie zgłoszeń do Akcji lub zgłaszają się bezpośrednio do szkół specjalnych, które w roku szkolnym 2019/2020 organizują Akcję.
 3. Informację o zakwalifikowaniu:
 • otrzymuje rodzic/opiekun prawny kandydata na adres mailowy podany w zgłoszeniu,
 • można uzyskać welektronicznym systemie zgłoszeń po zalogowaniu się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl,

w terminie określonym harmonogramem tj. 24 stycznia 2020 r. od godziny 13.00.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów zakwalifikowanych do Akcji, składają kartę kwalifikacyjną oraz dokonują opłat za posiłki i opiekę/dostarczają zaświadczenia o zwolnieniu z opłat z macierzystej szkoły zgodnie z Regulaminem FPE w terminie określonym harmonogramem tj. od 24 stycznia br. od godziny 14.00 do 31 stycznia br. do godziny 16.00.
 2. Brak złożenia wymienionych dokumentów w terminie określonym harmonogramem tj. od 24 stycznia br. od godziny 14.00 do 31 stycznia br. do godziny 16.00, oznacza rezygnację z miejsca w FPE, do której kandydat został zakwalifikowany.
 3. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do Akcji podejmuje organizator wypoczynku.
 4. Po ogłoszeniu wyników naboru rozpoczynają się zapisy na wolne miejsca, szczegóły poniżej.
 5. O rezygnacji z udziału w Akcji rodzice/opiekunowie prawni kandydata/uczestnika informują kierownika wypoczynku w formie pisemnej, w tym mailowej używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
 6. Jako rezygnacja z udziału w Akcji rozumiana jest też dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność uczestnika w feryjnej placówce edukacyjnej. Nieobecność można zgłaszać używając danych kontaktowych odpowiedniego punktu.
 7. Zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia Akcji po uprzednim zgłoszeniu nieobecności uczestnika przez rodzica/opiekuna prawnego. Rodzice/Opiekunowie prawni uczestników zgłaszają nieobecności dziecka – telefonicznie e-mailowo lub osobiście najpóźniej do godz. 14.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.
 8. W uzasadnionych przypadkach organizator wypoczynku może podjąć decyzję
  o braku możliwości kontynuowania udziału w Akcji uczestnika, którego rodzice/opiekunowie prawni nie podali pełnych informacji w karcie kwalifikacyjnej oraz uczestnik i/lub jego rodzice/opiekunowie prawni nie przestrzegają regulaminu feryjnej placówki edukacyjnej.
 9. Informacja o zapisach jest podana do wiadomości publicznej poprzez stronę internetową FPE oraz zamieszczenie jej w szkołach,  serwisach dzielnic, Biura Edukacji pod adresem: edukacja.warszawa.pl

 

 

Harmonogram zapisów do Akcji “Zima w Mieście” 2020

 

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

14 stycznia
godzina 12.00

21 stycznia
godzina 12.00

Rejestracja (logowanie się) w systemie kandydatów

24 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

24 stycznia
godzina 13.00

31 stycznia
godzina 15.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie

24 stycznia
godzina 14.00

31 stycznia
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2020, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
– karty kwalifikacyjnej
– potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji

3 lutego
 godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizatora wypoczynku

3 lutego
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

 

Rekrutacja na wolne miejsca

 

 1. Zapisy w ramach rekrutacji na wolne miejsca odbywają się:

– tylko do Feryjnych Placówek Edukacyjnych zwanych dalej FPE, dysponujących miejscami;

– zgodnie z harmonogramem; tj. trwają od 4 lutego 2020 r. od godziny 10.00 do czasu zakończenia Akcji „Zima w Mieście” 2020.

– na podstawie zgłoszenia – wypełnionej przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata karty kwalifikacyjnej, którą można pobrać ze strony elektronicznego systemu zgłoszeń znajdującego się pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl lub otrzymać w FPE.

 1. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który nie brał udziału we wcześniejszych zapisach, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 2. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do innej FPE są zobowiązani do złożenia pisemnej rezygnacji w FPE, w której została złożona karta kwalifikacyjna i potwierdzenie opłat. Następnie rodzice/opiekunowie prawni kandydata zgłaszają się do feryjnej placówki edukacyjnej, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną
  i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną
  w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 3. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach i nie został przyjęty, a rodzice/opiekunowie prawni kandydata chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami, z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłat zgodnie z informacją uzyskaną w FPE lub składają zaświadczenie o zwolnieniu
  z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.
 4. Rodzice/Opiekunowie prawni kandydata, który brał udział we wcześniejszych zapisach, został zakwalifikowany, ale rodzice/opiekunowie prawni kandydata nie potwierdzili woli, tj. nie złożyli karty kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłat/zaświadczenia o zwolnieniu z opłat w terminie określonym harmonogramem, a chcą ubiegać się o przyjęcie dziecka do Akcji zgłaszają się do FPE, która dysponuje wolnymi miejscami z uzupełnioną i podpisaną kartą kwalifikacyjną. Dokonują opłaty zgodnie z informacją uzyskaną w feryjnej placówce edukacyjnej lub składają zaświadczenie o zwolnieniu z opłat. O przyjęciu decyduje organizator wypoczynku.

 

Zapisy na wolne miejsca – harmonogram

 

  4 lutego
godzina 10.00

21 lutego

Zapisy na wolne miejsca
Rodzic/opiekun prawny zgłasza chęć udziału dziecka w Akcji w szkole dysponującej wolnymi miejscami.
Decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku

Szanowni Rodzice, 

uprzejmie informujemy, że z Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 mogą korzystać uczniowie
warszawskich szkół oraz uczniowie mający stałe miejsce zamieszkania w Warszawie.

 

1. Aby zarejestrować po raz pierwszy dane dziecka w systemie, należy skorzystać z panelu znajdującego się poniżej, po lewej stronie o nazwie “Zarejestruj kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku”.

2. Po uzupełnieniu (numeru PESEL, imienia i nazwiska dziecka), należy wybrać przycisk “Wprowadź kartę” i przejść do kolejnych paneli za pomocą przycisku “Dalej”, aż do “Panelu Podsumowania”, w którym zapisują Państwo dane dziecka wraz z wprowadzonymi informacjami. 

3. Po zapisaniu danych dziecka, konto wraz z danym zostanie utworzone.

4. Aby zalogować się na utworzone konto, skorzystają Państwo z opcji “Zaloguj się”.


Rejestracja kart kwalifikacyjnych uczestników Akcji “Zima w Mieście” 2020 trwa od 14 stycznia 2020 r. od godz. 12:00 do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12:00.


Po dokonaniu rejestracji karty, jej edycja jest możliwa do 21 stycznia 2020 r. do godz. 12:00, poprzez logowanie się na konto utworzone podczas rejestracji.  Po tym terminie nie będzie możliwości zmiany danych.


W dniu 24 stycznia 2020 r. o godz. 13:00, po zalogowaniu się na konto będzie widoczna informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do Akcji “Zima w mieście”. Uczniowie zakwalifikowani będą mieli możliwość pobrania karty kwalifikacyjnej.

W terminie od 24 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę uczestnictwa w Akcji “Zima w Mieście” dostarczając kartę kwalifikacją oraz potwierdzenie opłaty za opiekę i żywienie lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat, jest to warunek przyjęcia do Akcji “Zima w Mieście”. 

Ostateczną decyzje o przyjęciu ucznia do Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście” 2020 podejmuje organizator wypoczynku.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl