Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zarządzenie Dyrektora Szkoły


Organizacja realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 191 im (1)

Zarządzenie nr  3/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie

 • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492)
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

zarządza się, co następuje:

 1. W okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania edukacyjne Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie zwanej dalej Szkołą realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Udział uczniów w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest obowiązkowy. W przypadku braku możliwości realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego w formie zdalnego nauczania z uwagi na braki sprzętu lub inne ważne przyczyny, rodzice lub opiekunowie dziecka kontaktują się z wychowawcą klasy lub dyrektorem w celu ustalenia sposobu współpracy pomiędzy nauczycielami a uczniem i rodzicami.
 3. We wskazanym okresie ogranicza się obowiązek świadczenia pracy przez pracowników na terenie Szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania edukacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Szkoły.
 4. Pracownicy administracji i obsługi świadczą pracę w trybie dyżurów lub pozostają w gotowości do pracy.
 5. Pracownicy pedagogiczni świadczą pracę w formie zdalnego nauczania lub pozostają w gotowości do pracy.
 6. Podstawowym sposobem komunikowania się pomiędzy nauczycielami, nauczycielami a uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus oraz poczta elektroniczna. Nauczyciele w porozumieniu z rodzicami i/lub uczniami mogą dodatkowo ustalić inny środek komunikacji elektronicznej zapewniający wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 7. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z wykorzystaniem:
 8. materiałów i dostępnych za pośrednictwem stron internetowych i platform rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia
 9. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii
 10. innych materiałów i platform wskazanych przez nauczyciela pod warunkiem, że treści udostępniane uczniom są poprawne pod względem merytorycznym i językowym, zgodne z podstawą programową lub przydatne ze względu na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów, ponadto korzystanie z nich jest bezpłatne i nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych.
 11. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się:
 12. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem
 13. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela , potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia
 14. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (klasy „0”), edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 15. Tygodniowy plan zajęć uczniów nie ulega zmianie, tj. liczba i rodzaj zajęć edukacyjnych dla każdej klasy jest taka sama jak w okresie poprzedzającym wprowadzenie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Czas realizacji konkretnych zajęć może odbiegać od planu lekcji na dany dzień.

 1. Uwzględniając potrzeby i możliwości uczniów, warunki nauki, nauczyciel przekazuje uczniom i /lub rodzicom materiały i zadania w zróżnicowanej formie, wymagające pracy przy komputerze jak i z wykorzystaniem podręcznika, zeszytu ćwiczeń, wykonania ćwiczeń fizycznych lub pracy twórczej. Z tym, że:
 2. W klasach I-III czas pracy przy komputerze nie powinien przekraczać 1 godziny dziennie
 3. W klasach IV-VI – średnio 15 minut na każdą jednostkę lekcyjną
 4. W klasach VII – VIII – średnio 20 minut na każdą jednostkę lekcyjną
 5. W przypadku dzieci przedszkolnych – maksymalnie 30 minut dziennie, przy czym nie zaleca się codziennej pracy przy komputerze.

Łączny dzienny czas pracy ucznia nie powinien przekraczać czasu, jaki uczeń poświęcał na szkolne zajęcia lekcyjne przed wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

 1. Materiały i zadania dla uczniów powinny być w miarę możliwości przekazywane na każdy dzień w takim terminie, aby uczeń mógł pracować od godziny 8.00. Kontakty pomiędzy nauczycielem a uczniem za pośrednictwem komunikatorów głosowych, czatów, wideorozmów, lekcji on-line itp. powinny odbywać się w miarę możliwości  do godziny 16.00.
 2. Nauczyciel w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły realizuje z dziećmi/uczniami podstawę programową, pomijając treści fakultatywne lub poszerzające zakres wiedzy z danego przedmiotu albo wskazując je jako nieobowiązkowe, dla uczniów chętnych. W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmiany programu nauczania, nauczyciel przedstawia dyrektorowi pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem.
 3. Nauczyciel monitoruje postępy ucznia, udziela mu informacji o jego osiągnięciach i udziela wskazówek co do dalszej pracy. Sposób monitorowania postępów uczniów dostosowuje do przyjętych czasowo w Szkole rozwiązań organizacyjnych wynikających z ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
 4. Nauczyciel dokonuje oceny wiedzy i umiejętności uczniów na podstawie:
 5. prac ucznia przekazanych drogą elektroniczną, w tym: skanów, zdjęć, prezentacji multimedialnych, filmów, nagrań dźwiękowych
 6. wypowiedzi ucznia podczas rozmowy telefonicznej, wideorozmowy, czatu itp.
 7. aktywności i poziomu wykonania zadań i ćwiczeń dostępnych na platformach edukacyjnych.

Postępy w nauce będą zapisywane w dzienniku elektronicznym według dotychczasowych zasad.

 1. We wskazanym okresie nauczyciel nie odnotowuje obecności w dzienniku elektronicznym, natomiast monitoruje którzy uczniowie uczestniczą w zdalnym nauczaniu, a którzy nie uczestniczą.
 2. Uczeń, który nie wykonuje zadań lub nie przedstawia ich nauczycielowi, nie otrzymuje ocen cząstkowych. Jeśli z tego powodu nie będzie możliwe wystawienie oceny klasyfikacyjnej na koniec roku szkolnego, uczeń będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego w celu ustalenia jego oceny rocznej z danego przedmiotu, w tym także oceny opisowej. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego oraz innych egzaminów wewnętrznych zostanie ustalony odrębnym zarządzeniem.
 3. Rodzice na bieżąco informowani są o postępach uczniów za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus poprzez wgląd w oceny ucznia oraz możliwość komunikowania się z nauczycielem.
 4. Uczniowie i rodzice mogą konsultować się z nauczycielem telefonicznie. W tym celu należy za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus przekazać nauczycielowi prośbę o kontakt wraz z numerem telefonu. Nauczyciel realizuje prośby w kolejności zgłoszeń i w miarę możliwości. W tym celu nauczyciel może korzystać z prywatnego telefonu albo odbywać dyżur telefoniczny w Szkole.

Rodzice i uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa szkolnego. Termin konsultacji ustala psycholog.

 1. Nauczyciel prowadzący zdalne nauczanie dokumentuje swoją pracę poprzez: zapisy tematów zajęć oraz ocen pracy ucznia w dzienniku elektronicznym lub dzienniku tradycyjnym, zgodnie z tym, w jaki sposób dokumentowana była praca nauczyciela w okresie poprzedzającym wprowadzenie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Ponadto odnotowuje w dzienniku telefoniczne kontakty z rodzicami, wypełnia ankiety i sprawozdania zlecone przez dyrektora.
 2. Zajęcia dodatkowe – zajęcia wyrównawcze, nauka języka polskiego dla obcokrajowców, terapia pedagogiczna, zajęcia logopedyczne itp. mogą odbywać się w formie zdalnego nauczania, o ile nauczyciel prowadzący zajęcia uzna, że w przypadku konkretnego ucznia będzie to możliwe i korzystne, a rodzice ucznia nie będą wyrażali sprzeciwu. O podjętej decyzji nauczyciel informuje niezwłocznie dyrektora za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 3. Nauczyciele wspomagający wykonują swoje obowiązki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile w przypadku konkretnego ucznia jest to możliwe i korzystne. O braku możliwości realizacji swoich zadań nauczyciel informuje niezwłocznie dyrektora za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 4. Nauczyciele, którzy nie prowadzą zajęć dydaktycznych, indywidualnie ustalają z dyrektorem sposób i zakres wykonywania swoich obowiązków.
 5. Wykonanie przez nauczyciela czynności związanych z realizacją zajęć w danej klasie przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku jest jednoznaczne z przepracowaniem jednej godziny lekcyjnej. Nauczyciele realizują zajęcia obowiązkowe zgodnie z dotychczas obowiązującym ich planem lekcji.
 6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się przepisów Statutu Szkoły sprzecznych z niniejszym zarządzeniem.
 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020r.

 

 

 

 

 

mgr Ewa Gürtler-Wójcik

Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Strony internetowe, platformy i serwisy internetowe

rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 1. Epodręczniki.pl
 2. Portal Scholaris
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portal Edukacyjny IPN
 8. Serwis IPN Przystanek historia
 9. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 10. Serwis Ninateka
 11. Serwis Muzykoteka Szkolna
 12. Biblioteka Cyfrowa Polona
 13. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 14. Serwis Telewizji Polskiej
 15. Serwis Polskie Radio Dzieciom