Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zarządzenie Dyrektora Szkoły


Zarządzenie nr  4/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 3/2020 w sprawie organizacji realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie

  • Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492 i 595)

zarządza się, co następuje:

  1. W Zarządzeniu nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:
  2. W punkcie 1 słowa „do 10 kwietnia 2020 r.” zastępuje się słowami: „do 26 kwietnia 2020 r.”
  3. W punkcie 15 pierwsze zdanie zastępuje się następującymi zdaniami: „Nauczyciele odnotowują frekwencję uczniów na zajęciach w dzienniku elektronicznym w zakładce kwarantanna. Za nieobecnych uważa się uczniów, którzy nie odebrali informacji od nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub w inny ustalony przez nauczyciela sposób.”
  4. Zarządzenie wchodzi w życie dnia 15 kwietnia 2020 r.

 

mgr Ewa Gürtler-Wójcik

Dyrektor Szkoły