Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zakaz korzystania z gminnych obiektów sportu i rekreacji zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy


akt

ZARZĄDZENIE NR 557/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 3 maja 2020 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z gminnych obiektów sportu i rekreacji zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy
na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 792), zarządza się, co następuje: § 1. Wprowadza się zakaz korzystania z gminnych obiektów sportu i rekreacji zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy, ze względu na stan epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. § 2. Zakaz określony w § 1 obowiązuje od dnia jego ogłoszenia do dnia 18 maja 2020 r. § 3. Naruszenie zakazu określonego w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568). § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych zarządzającymi gminnymi obiektami sportu i rekreacji. § 5. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Rafał Trzaskowski
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO