Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zasady przyjęć do klasy I w szkole podstawowej


zasady_przyjec_do_klasy_i_2021_2 (1)

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych

na rok szkolny 2021/2022

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2014 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. burmistrza dzielnicy oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły do 1 marca 2021 r.

Zasady przyjęć[1]

 1. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci mieszkający w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.[2]
 • skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

 

 

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji[3] – nie ma ograniczenia liczby szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka,
 • szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru,
 • kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy[4],
 • umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.
 1. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/2022 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić między datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina przesłania wniosku profilem zaufanym,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

 

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

 1. Wnioski złożone po terminie określonym w harmonogramie nie zostaną uwzględnione w rekrutacji.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
  • dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
  • podpisują wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym i wysyłają w systemie
   do szkoły pierwszego wyboru.

 

 

 

lub

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

 

lub

 • wypełniają papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
 • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie posiadają nr PESEL:

–         występują do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem
o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,

–         wypełniają wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka (w polu nr PESEL wpisują
nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka),

–         dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,

–         podpisują wniosek profilem zaufanym i wysyłają w systemie
do szkoły pierwszego wyboru.

 

lub

–         występują do dyrektora szkoły pierwszego wyboru z  wnioskiem
o wydanie numeru indentyfikacyjnego do systemu informatycznego,

–         wypełniają wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka (w polu nr PESEL wpisują
nr identyfikacyjny oraz podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka),

–         drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

lub

–         wypełniają papierowy wniosek/zgłoszenie odręcznie (podają serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka) i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,

–         informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

 

 

 

 1. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 2. W sytuacji braku możliwości podpisania wniosku/zgłoszenia przez oboje rodziców, konieczne jest dołączeniu do wniosku oświadczenia wyjaśniającego, dlaczego tylko jeden z rodziców podpisuje wniosek/zgłoszenie i/lub oświadczenia, że oboje rodzice  zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji oraz uzgodnili dane zawarte we wniosku/zgłoszeniu[5].
 3. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów[6].
 4. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”[7].
 5. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 6. W przypadku nieprzedłożenia (braku) dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 • zwrócić się do burmistrza dzielnicy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, o potwierdzenie okoliczności zawartych
  w oświadczeniach.

W tym celu burmistrz dzielnicy:

 • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
 • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
  o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
  z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U.
  z 2019 r. poz. 2407 ze zm.)

O wynikach weryfikacji oświadczeń burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
 • pisemnie – w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,
  lub
 • elektronicznie – w systemie informatycznym.

 

 1. Komisja rekrutacyjna:
 • przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia
  i rodzice potwierdzili wolę zapisu,
 • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
 • złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

Wypełniając wniosek, należy wybrać:

 • w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne
  lub
 • w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do wniosku rodzice dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny. Kopię orzeczenia składa się we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny lub podłącza w systemie, w przypadku podpisywania wniosku/zgłoszenia profilem zaufanym.

 

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, wg zasad opisanych powyżej.

Decyzję o przyjęciu do oddziału integracyjnego kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, podejmuje dyrektor szkoły.

 

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej[8]

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria,
  o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

– wielodzietność rodziny kandydata,

– niepełnosprawność kandydata,

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

UWAGA!

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 2 do 8 marca 2021 r.

 

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru lub podpisany profilem zaufanym – najpóźniej do 8 marca (do godz. 16.00).

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

 

 

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym[9]

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w roku 2012 oraz 2013 w celu zapisania dziecka do klasy I zaznaczają w systemie rekrutacyjnym informację o odroczonym obowiązku szkolnym, następnie:

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 • dołączają w systemie skany (zdjęcia) dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych,
 • podpisują wniosek/zgłoszenie profilem zaufanym i wysyłają w systemie
  do szkoły pierwszego wyboru.

 

lub

 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne.

 

lub

 • wypełniają papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,
 • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

 

[1] Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa, zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

[2] Art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

[3] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

[4] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (ze zmianami).

[5] Art. 97 § 1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania;  § 2. Jednakże
o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

[6] uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

[7] Art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).

 

[8] Art. 137 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.)

[9] art. 36 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)