Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Instrukcja dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – ,,Jak wypełnić wniosek w systemie,,


Szanowni Rodzice oraz Uczniowie klas VIII

zamieszczamy  instrukcję dla kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022  – Jak wypełnić wniosek w systemie?

Instrukcja zawiera informacje dotyczące uzupełniania wniosku m.in.: w jaki sposób zalogować się / zarejestrować się, wprowadzić dane, wybrać szkoły i oddziały i złożyć wniosek.

Nabór- część I

Nabór- część II

Nabór 

Szkoły ponadpodstawowe 

 

Instrukcja dla kandydatów do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m.st. Warszawę – jak wypełnić wniosek?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producent:

VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail: cok@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl

 

 

 

 
   


 

 

VULCAN zastrzega sobie prawo do ciągłego ulepszania programu i wprowadzania do niego zmian.

  

 

 

Podręcznik jest chroniony prawem autorskim.

 

© Copyright by VULCAN 2021

Wszelkie prawa zastrzeżone

Spis treści

PODSTAWOWE INFORMACJE O ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE REKRUTACJI …………………………………….. 4

Co to jest Punkt Naboru? ……………………………………………………………………………………………….4

Co to jest lista preferencji kandydata? …………………………………………………………………………….4

Co to jest szkoła pierwszego wyboru? ……………………………………………………………………………..5

Praca z systemem ………………………………………………………………………………………………………….5

Budowa witryny użytkownika systemu …………………………………………………………………………………..5

Nagłówek …………………………………………………………………………………………………………………….5

Menu …………………………………………………………………………………………………………………………..5

Widok strony w kontraście …………………………………………………………………………………………….8

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK? ………………………………………………………………………………………………………………. 9

Wprowadzanie danych do systemu przez kandydatów ze szkół podstawowych prowadzonych     

przez m.st. Warszawę…………………………………………………………………………………………………………..9 Logowanie do systemu ………………………………………………………………………………………………….9

Wypełnianie wniosku …………………………………………………………………………………………………. 10

Wprowadzanie danych do systemu przez kandydatów ze szkół podstawowych nieprowadzonych

przez m.st. Warszawę……………………………………………………………………………………………………….. 18

Zgłoszenie kandydatury, wypełnianie wniosku………………………………………………………………. 18

Podpisanie wniosku elektronicznie …………………………………………………………………………………….. 27

Informacje dla wszystkich kandydatów ………………………………………………………………………………. 29

Potwierdzenie dla kandydatów składających wnioski w formie papierowej ……………………… 29

Oddziały integracyjne ………………………………………………………………………………………………………

Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego ………………………………………………………………… 30

Weryfikacja wniosku – jak sprawdzić status wniosku?…………………………………………………….. 30

Korzystanie z opcji przypomnienia hasła ………………………………………………………………………. 31

Wprowadzanie zmian we wniosku ……………………………………………………………………………………… 32

Wnioski o statusie: Niezweryfikowany/ Oczekuje na weryfikację …………………………………….. 32

Wnioski o statusie: Zaakceptowany ……………………………………………………………………………… 33 PRZYDATNE INFORMACJE …………………………………………………………………………………………………………….. 34

Podstawowe informacje o elektronicznym systemie rekrutacji

Elektroniczny system rekrutacji wspomaga obsługę procesu naboru. Zapewnia gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wszelkich informacji niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia rekrutacji uczniów  do szkół ponadpodstawowych.

W centralnej bazie danych gromadzone są dane na temat szkół objętych systemem oraz tworzonych w nich oddziałach. Na podstawie wprowadzonych zasad rekrutacji system automatycznie wylicza kandydatom punkty, a po zakończeniu gromadzenia i weryfikacji wszystkich danych dokonuje optymalnego przydziału kandydatów do oddziałów, z uwzględnieniem uzyskanych wyników punktowych i preferencji. 

 
   


System zapewnia pełne bezpieczeństwo gromadzonych i przesyłanych informacji. Wszyscy użytkownicy systemu posługują się nim przy użyciu indywidualnych, imiennych kont, przesyłane dane są szyfrowane, a serwery chronione są specjalnymi systemami zabezpieczeń.

Niniejszy podręcznik opisuje sposób posługiwania się wyodrębnioną częścią systemu, przeznaczoną dla kandydata. 

Co to jest Punkt Naboru?

Punktem Naboru jest wyodrębniona organizacyjnie jednostka zajmująca się gromadzeniem i weryfikacją dokumentów oraz obsługą kandydatów do jednej lub więcej szkół objętych systemem. 

W skład punktu może wchodzić jedna szkoła lub kilka szkół np. liceum, technikum i szkoła branżowa I stopnia, które wchodzą w skład jednego zespołu szkół.

Co to jest lista preferencji kandydata?

Lista preferencji kandydata jest to lista wszystkich oddziałów/grup rekrutacyjnych w szkołach uporządkowanych  w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. 

Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność.

Niektóre szkoły proponują w swojej ofercie oddziały podzielone na kilka grup rekrutacyjnych (np. ze względu na nauczany drugi język obcy). Na liście preferencji możliwy jest wybór wszystkich grup rekrutacyjnych, które w sumie tworzą oddział.

Na liście preferencji oddziały/grupy rekrutacyjne z różnych szkół lub z jednej szkoły mogą być ułożone w dowolny sposób.

Co to jest szkoła pierwszego wyboru?

Szkoła pierwszego wyboru kandydata jest to szkoła, której oddział znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.

Praca z systemem

Do pracy w systemie potrzebna jest przeglądarka internetowa spełniająca minimalne wymagania oraz aktywne połączenie z Internetem. 

Zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej  najnowszej wersji: Google Chrome, FireFox, Edge, Opera  

 

Budowa witryny użytkownika systemu

Nagłówek

 

 

 

Po wybraniu właściwej ścieżki i  zalogowaniu się do systemu w nagłówku dostępne są opcje zmiany wyglądu aplikacji na wersję o podwyższonym kontraście oraz zwiększenia wielkości czcionki.

Menu

Wszelkie informacje i opcje niezbędne w całym procesie rekrutacji dostępne są w bocznym menu znajdującym się po lewej stronie ekranu. 

W zależności od etapu naboru, pozycje menu będą się zmieniać, a informacje dostępne w poszczególnych zakładkach będą się wyświetlać w konkretnych terminach.

 

 

W pozycji Aktualności wyświetlane są wszystkie aktualności, informacje i komunikaty wysyłane do kandydatów przez organy prowadzące oraz administratora. Zalecane jest  monitorowanie informacji publikowanych w tej części.

Kolejna pozycja Terminy naboru zawiera harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego z datami obowiązującymi kandydatów.  

 

  

 

Pozycja Oferta jest dostępna przez cały czas trwania rekrutacji. W tym miejscu można znaleźć ofertę przygotowaną przez poszczególne szkoły.

 

W pozycji Statystyki chętnych prezentowane są informacje o:

 • liczbie chętnych z I preferencji, co oznacza liczbę kandydatów, którzy wybrali dany oddział na pierwszym miejscu swojej preferencji;
 • liczbie chętnych ogółem do szkoły, co oznacza liczbę osób, które ubiegają się o przyjęcie do co najmniej jednego oddziału w danej szkole, a ich wniosek został zaakceptowany.

 Liczba w nawiasie oznacza liczbę kandydatów, którzy wybrali dany oddział, ale nie dostarczyli jeszcze wniosku lub ich wniosek nie został jeszcze zweryfikowany.

Pozycja Wolne miejsca – opcja tai prezentuje wolne miejsca w oddziałach i grupach rekrutacyjnych. Przy pomocy wyszukiwarki można odszukać konkretną szkołę lub grupę i sprawdzić aktualne wolne miejsca. 

Pozycja menu Statystyki przyjętych wyświetla się po publikacji list. W opcji Statystyki przyjętych prezentowane są szkoły i oddziały z następującymi danymi: minimalna liczba punktów kwalifikujący do przyjęcia, maksymalna liczba punktów, średnia punktów, liczba laureatów i finalistów, liczba świadectw z wyróżnieniem.

Pozycja Wyniki rekrutacji – opcja jest dostępna po zalogowaniu i wyświetla się po publikacji list zakwalifikowanych lub list przyjętych. Odpowiednio w panelu tej opcji prezentowane są wyniki rekrutacji, a więc status oraz szkoła, do której kandydat został zakwalifikowany, status oraz szkoła, do której kandydat został przyjęty lub informacja o niezakwalifikowaniu bądź niepotwierdzeniu woli.

 

W pozycji Pliki do pobrania są umieszczane dokumenty, instrukcje, przewodniki potrzebne w procesie rekrutacyjnym. 

 

W pozycji Pomoc należy szukać informacji na temat działania systemu i rozwiązania napotkanych problemów.

Należy pamiętać, że niektóre pozycje bocznego menu będą widoczne w zależności od

etapu rekrutacji. Dotyczy to w szczególności pozycji: Wolne miejsca, Statystyki przyjętych, Wyniki rekrutacji.

 

Widok strony w kontraście

W czasie przeglądania oferty i rejestracji kandydata użytkownik może przełączyć widok na wersję dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (kontrast). W tym celu należy wybrać w prawym górnym rogu okna jedną z ikon:  Kontrast może być biały lub żółty.

Istnieje także możliwość zmiany rozmiaru czcionki:  

 

 

Jak wypełnić wniosek?

Wprowadzanie danych do systemu przez kandydatów ze szkół podstawowych  prowadzonych przez m.st. Warszawę

Logowanie do systemu 

Kandydat ze szkoły podstawowej prowadzonej przez m.st. Warszawę rozpoczyna korzystanie z systemu od logowania się za pomocą otrzymanych w swojej szkole danych dostępowych – tj. loginu i hasła, np. login: RafDra14718l; hasło: rR6E7Q.

 
   


W tym celu  w prawym górnym rogu należy kliknąć przycisk Zaloguj się, wprowadzić login i hasło. 

 

 

 Podczas pierwszego logowania kandydata niezbędna będzie zmiana hasła na własne.

Po kliknięciu przycisku Zaloguj się kandydat otrzyma komunikat o konieczności zmiany hasła na własne. Należy wówczas uzupełnić odpowiednie pola i zapisać nowe hasło:

 

Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym: 

 • wielka litera: co najmniej 1
 • mała litera: co najmniej 1
 • cyfra lub znak specjalny: co najmniej 1.

Na koniec kandydat otrzyma z systemu potwierdzenie o zmianie hasła:

 

Wypełnienie wniosku

W celu wypełniania wniosku należy w bocznym menu kliknąć pozycję Wniosek.

Wypełnienie wniosku rozpocznij od sprawdzenia i uzupełnienia swoich danych osobowych.

 

 1. W prawym panelu wybrać odnośnik Modyfikuj wniosek i uzupełnić brakujące dane:

Krok 1/3 – Dane osobowe w wybranych polach,

 

 W przypadku uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę dane osobowe:  nr PESEL, data urodzenia, Imię oraz Nazwisko nie będą możliwe do edycji, ponieważ informacje te zostały uzupełnione przez macierzystą szkołę podstawową. 

W przypadku kandydatów pełnoletnich na wydrukowanym wniosku dostępne będzie pole „Dane kontaktowe kandydata, jeśli jest pełnoletni”, które kandydaci pełnoletni powinni uzupełnić ręcznie  (adres poczty elektronicznej, numer telefonu – o ile je posiadają).

 Ważne!

Bardzo istotne jest podanie adresu e-mail. W przypadku zagubienia hasła możliwe będzie uzyskanie dostępu do systemu (na e-mail zostanie wysłany link dostępowy umożliwiający zmianę hasła).

 

 

Jeśli kandydat jest olimpijczykiem lub laureatem, w  kolejnej sekcji danych osobowych należy uzupełnić informację o dodatkowych osiągnięciach dających pierwszeństwo przyjęcia do wybranych szkół.

 

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady  przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zaznaczają odpowiednią opcję wybierając typ osiągniecia oraz przedmiot z jakiego uzyskali tytuł. Jeśli na rozwijalnej liście przedmiotów nie ma właściwego przedmiotu należy wybrać pozycję inny przedmiot.

Informacja o uzyskanym tytule nie drukuje się na wniosku. Informacja o uzyskanym tytule będzie potwierdzana/ponownie uzupełniana w systemie na etapie „wprowadzania osiągnieć/dostarczania dokumentów potwierdzających osiągnięcia”. Zaświadczenie o uzyskanym tytule należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. 

Jeśli posiadasz Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uzupełnij te informacje we wniosku

Zaznaczenie pola dotyczącego posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z tytułu niepełnosprawności przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną umożliwia wybranie na liście preferencji oddziału integracyjnego – „części integracyjnej” oraz  innych typów oddziałów (oprócz „części ogólnodostępnej” oddziału integracyjnego).

Warunkiem przyjęcia do „części integracyjnej” oddziału integracyjnego jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Ważne! Kopię orzeczenia należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji posiadającej „część integracyjną” oddziału integracyjnego

 

W kolejnej sekcji kandydat zaznacza kryteria dodatkowe dające pierwszeństwo przyjęcia (jeśli je spełnia).

 

 

Po uzupełnieniu właściwych danych należy przejść do kolejnego kroku przyciskając guzik Dalej

 

Krok 2/3 – Dane rodziców:

W części pierwszej należy uzupełnić dane: Matka/opiekunka prawna,  w drugiej: Ojciec/opiekun prawny. 

Kandydat ma do dyspozycji również opcje : 

 • kopiuj adres kandydata (1)
 • brak danych (2)
 • brak adresu (3)
 • mieszka poza terytorium RP (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 3/3 – Preferencje

  Wybór preferencji jest kluczowym momentem uzupełniania wniosku. Przed wyborem oddziału/grupy rekrutacyjnej należy zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującym w danej szkole opublikowanym w menu Oferta oraz na stronach internetowych szkół.

  Należy pamiętać, że można wybrać dowolną liczbę szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę i dowolną liczbę oddziałów/grup rekrutacyjnych. Należy uporządkować oddziały/grupy rekrutacyjne w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych za pomocą przycisków .

  Klikanie ikon   pozwala odpowiednio przesuwać lub usuwać pozycje na liście preferencji.

W celu dodania szkoły/oddziału/grupy rekrutacyjnej do listy należy kliknąć przycisk Dodaj – wówczas pojawi się ona na liście.

 Ważne!

Niektóre szkoły proponują w swojej ofercie oddziały podzielone na kilka grup rekrutacyjnych (np. ze względu na nauczany drugi język obcy/zawód). Na liście preferencji możliwy jest wybór wszystkich grup rekrutacyjnych, które w sumie tworzą oddział w danej szkole.

Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność. 

Jeśli w danym oddziale obowiązuje „Sprawdzian uzdolnień kierunkowych”, tj. sprawdzian kompetencji językowych, próba sprawności fizycznej, sprawdzian uzdolnień kierunkowych, wówczas informacja ta będzie dostępna na liście wybranych preferencji w dodatkowej kolumnie z komunikatem Tak. 

 

 Jeśli kandydat chce na liście preferencji uwzględnić oddziały bez sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, należy kliknąć opcję: Tylko oddziały bez sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

 

 

Przed zapisaniem wprowadzonych danych należy zapoznać się z oświadczeniami dotyczącymi treści wniosku i danych osobowych, następnie wniosek należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz.

 

Składanie wniosku

W menu bocznym kliknąć pozycję Wniosek, w prawym panelu odnośnik Drukuj wniosek, a następnie Pobierz.

 1. Wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru osobiście lub jeśli sytuacja i przepisy na to nie pozwalają zastosować się do instrukcji zawartych w punkcie 2.
 2. Wygenerowany wniosek należy wydrukować , podpisać i jego scan wraz z wymaganymi dokumentami przesłać na adres poczty elektronicznej szkoły pierwszego wyboru ( adresy szkół przeznaczone do rekrutacji znajdują się na stronach internetowych szkół)
 3. System umożliwia złożenie wniosku w formie elektronicznej. Operacja ta została opisana w części „ Podpisanie wniosku elektronicznie”.

 

Uwaga 

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, składają wniosek w terminie do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 do szkoły pierwszego wyboru niezależnie od miejsca  umieszczenia na swojej liście tych oddziałów

 

 

 Ważne!

Niedostarczenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru w określonym terminie spowoduje, że kandydat nie będzie brał udziału w rekrutacji.

Wprowadzanie danych do systemu przez kandydatów ze szkół podstawowych nieprowadzonych przez m.st. Warszawę

Zgłoszenie kandydatury, wypełnianie wniosku

W celu rozpoczęcia rejestracji należy kliknąć przycisk Zgłoś kandydaturę i  wprowadzić numer PESEL , następnie  uzupełnić dane wymagane w poszczególnych krokach rejestracji.

 

 

Kandydaci, którzy nie posiadają numeru PESEL mogą skorzystać z opcji Kandydat nie posiada numeru PESEL (obcokrajowcy) – wówczas należy w systemie wprowadzić dane: datę urodzenia oraz płeć i kliknąć przycisk Dalej.

 

 

 

            Krok 1/4 – Dane osobowe 

        We wskazanych polach należy uzupełnić dane osobowe. Dane obowiązkowe są wskazane w opisie rubryki.

 

 

 

 Ważne!

Bardzo istotne jest podanie adresu e-mail. W przypadku zagubienia hasła możliwe będzie uzyskanie dostępu do systemu (na e-mail zostanie wysłany link dostępowy umożliwiający zmianę hasła).

W przypadku kandydatów pełnoletnich na wydrukowanym wniosku dostępne będzie pole „Dane kontaktowe kandydata, jeśli jest pełnoletni”, które kandydaci pełnoletni powinni uzupełnić ręcznie  (adres poczty elektronicznej, numer telefonu – o ile je posiadają).

 

Jeśli kandydat jest olimpijczykiem lub laureatem, w  kolejnej sekcji danych osobowych należy uzupełnić informację o dodatkowych osiągnięciach dających pierwszeństwo przyjęcia do wybranych szkół.

 

 

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady  przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim zaznaczają odpowiednią opcję wybierając typ osiągniecia oraz przedmiot z jakiego uzyskali tytuł. Jeśli na rozwijanej liście przedmiotów nie ma właściwego przedmiotu należy wybrać pozycję inny przedmiot.

Informacja o uzyskanym tytule nie drukuje się na wniosku. Informacja o uzyskanym tytule będzie potwierdzana/ponownie uzupełniana w systemie na etapie „wprowadzania osiągnieć/dostarczania dokumentów potwierdzających osiągnięcia”. 

Zaświadczenie o uzyskanym tytule należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru. 

Jeśli posiadasz Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uzupełnij tą informację we wniosku

Zaznaczenie pola dotyczącego posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z tytułu niepełnosprawności przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną umożliwia wybranie na liście preferencji oddziału integracyjnego – „części integracyjnej” oraz  innych typów oddziałów (oprócz „części ogólnodostępnej” oddziału integracyjnego).

Warunkiem przyjęcia do „części integracyjnej” oddziału integracyjnego jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 Ważne! Kopię orzeczenia należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji posiadającej „część integracyjną” oddziału integracyjnego

W kolejnej sekcji kandydat zaznacza kryteria dodatkowe dające pierwszeństwo przyjęcia (jeśli je spełnia).

  

Po uzupełnieniu właściwych danych należy przejść do kolejnego kroku przyciskając guzik Dalej

 

Krok 2/4 – Dane rodziców:

 

W części pierwszej należy uzupełnić dane: Matka/opiekunka prawna,  w drugiej: Ojciec/opiekun prawny. 

Kandydat ma do dyspozycji również opcje : 

 • kopiuj adres kandydata (1)
 • brak danych (2)
 • brak adresu (3)
 • mieszka poza terytorium RP (4)

 Jeżeli nad kandydatem ustanowiono opiekę prawną, należy podać dane opiekunów prawnych. 

 

 

 

 

Krok 3/4 – Preferencje

 

 

  Wybór preferencji jest kluczowym momentem uzupełniania wniosku. Przed wyborem oddziału/grupy rekrutacyjnej należy zapoznać się z zasadami rekrutacji obowiązującym w danej szkole opublikowanym w menu Oferta oraz na stronach internetowych szkół.

  Należy pamiętać, że można wybrać dowolną ilość szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę , a w nich dowolną liczbę oddziałów/grup rekrutacyjnych. Należy uporządkować oddziały/grupy rekrutacyjne w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych za pomocą przycisków .

  Klikanie ikon    pozwala odpowiednio przesuwać lub usuwać pozycje na liście preferencji.

W celu dodania szkoły/oddziału/grupy rekrutacyjnej do listy należy kliknąć przycisk Dodaj – wówczas pojawi się ona na liście.

 

 Ważne!

Niektóre szkoły proponują w swojej ofercie oddziały podzielone na kilka grup rekrutacyjnych (np. ze względu na nauczany drugi język obcy). Na liście preferencji możliwy jest wybór wszystkich grup rekrutacyjnych, które w sumie tworzą oddział w danej szkole.

Grupa rekrutacyjna to część oddziału lub jego wielokrotność. 

Jeśli w danym oddziale obowiązuje „Sprawdzian uzdolnień kierunkowych, tj. sprawdzian kompetencji językowych, próba sprawności fizycznej, sprawdzian uzdolnień kierunkowych, wówczas informacja ta będzie dostępna na liście wybranych preferencji w dodatkowej kolumnie z komunikatem Tak. 

 

  Jeśli kandydat na liście preferencji chce uwzględnić oddziały bez sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, należy kliknąć opcję: Tylko oddziały bez sprawdzianów uzdolnień kierunkowych

Następnie należy zapoznać się z oświadczeniem dotyczącym treści wniosku oraz informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

 

Kolejnym etapem jest wprowadzenie hasła.

Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym: 

 • wielka litera: co najmniej 1
 • mała litera: co najmniej 1
 • cyfra lub znak specjalny: co najmniej 1.

Hasło będzie potrzebne, aby zalogować się do systemu w trakcie postępowania rekrutacyjnego. Login zostanie nadany automatycznie w ostatnim kroku rejestracji.

 

 

Przed wydrukowaniem wniosku należy zapamiętać/zapisać dane dostępowe – hasło i login, aby móc się ponownie zalogować do systemu

 

 

 

Krok 4/4 –  Drukowanie wniosku

 

Aby wydrukować wniosek należy: kliknąć pozycję Złóż wniosek teraz.

 

  Uwaga!

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, składają wniosek w terminie do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 do szkoły pierwszego wyboru niezależnie od miejsca  umieszczenia na swojej liście tych oddziałów.

 

 

Na stronie pojawi się komunikat która z wybranych szkół znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji czyli do której szkoły powinien zostać złożony wniosek. 

Po przyciśnięciu polecenia Drukuj wniosek system przygotuje plik do wydruku.

 

Wygenerowany wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

 Ważne!                                                                                                                                          

Niedostarczenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru w określonym terminie spowoduje, że kandydat nie będzie brał udziału w rekrutacji.

Wniosek można dostarczyć: 

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (informacji o adresach e-mail, na które należy przesyłać skany wniosków dostępne są na stronach internetowych lub w zasadach/regulaminach rekrutacji szkół pierwszego wyboru)
 • wykorzystując Profil Zaufany oraz ePUAP (opis poniżej)

 

Podpisanie wniosku elektronicznie

System rekrutacji do szkół ponadpodstawowych umożliwia złożenie wniosku w formie elektronicznej.

 

 

 Aby taką operację przeprowadzić przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny kandydata musi posiadać podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego.

W celu złożenia wniosku należy przejść do widoku Wniosek  a następnie do części Składanie wniosku elektronicznie.

Jeśli podczas wypełniania wniosku kandydat zaznaczył kryteria, należy pamiętać o dołączeniu wszystkich wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. W tym celu należy kliknąć polecenie Wybierz plik, wskazać plik z dysku komputera  i dodać dokument. 

 

Jeśli konieczne jest usunięcie dołączonego dokumentu należy przycisnąć znak X  znajdujący się na końcu wiersza obok dokumentu.

 

Następnie należy przejść do części Podpisanie wniosku

 

 Samo podpisanie wniosku Profilem Zaufanym nie jest wystarczające. Wniosek, który nie zostanie złożony, nie będzie podlegał weryfikacji. Tym samum zostanie odrzucony. Dlatego po podpisaniu wniosku Profilem Zaufanym należy kliknąć przycisk Złóż wniosek.

 

 

Po wybraniu przycisku Podpisz Profilem Zaufanym następuje przekierowanie do odpowiednich procedur, podczas których użytkownik powinien postępować zgodnie z zamieszczonymi instrukcjami.

Procedury te prowadzą do podpisania elektronicznie pliku. Po wykonaniu czynności z  podpisaniem wniosku Profilem Zaufanym nastąpi przejście ze strony ePUAP do strony wniosku kandydata, po czym użytkownik powinien kliknąć przycisk Złóż wniosek.

Tak złożony wniosek jest widoczny we wszystkich szkołach, które znajdują się na liście preferencji we wniosku kandydata. Szkołą, która zajmuje się obsługą wniosku jest szkoła pierwszego wyboru.

W przypadku gdy wniosek złożony elektronicznie zostanie zaakceptowany, a kandydat chciałby dokonać zmian we wniosku, należy:

 • zgłosić się do szkoły, która wniosek zaakceptowała i poprosić o anulowanie akceptacji wnioskuj
 • zdjąć podpisy elektroniczne,
 • wprowadzić poprawki we wniosku, ponownie podpisać wniosek elektronicznie,
 • ponownie złożyć wniosek.

 

  Uwaga!

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, składają wniosek w terminie do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 do szkoły pierwszego wyboru niezależnie od miejsca  umieszczenia na swojej liście preferencji tych oddziałów.

 

 

Informacje dla wszystkich kandydatów

Potwierdzenia dla kandydatów składających wnioski w formie papierowej.

 

Ostatnia strona wniosku jest drukiem na którym szkoła pierwszego wyboru potwierdza przyjęcie od kandydata:

 1. wniosku i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. kopii świadectwa i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 3. oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

 

Oddziały integracyjne

 

Warunkiem przyjęcia do „części integracyjnej” oddziału integracyjnego jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego z tytułu niepełnosprawności przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną: (niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi). 

Aby wybrać „część integracyjną” oddziału integracyjnego w panelu Dane osobowe/ Dodatkowe informacje należy zaznaczyć opcję Kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność… .

Kopię orzeczenia należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji posiadającej „część integracyjną” oddziału integracyjnego. 

Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego

Ubiegając się o przyjęcie do oddziału sportowego/mistrzostwa sportowego należy spełnić odpowiednie warunki. W związku z tym dokumenty potwierdzające spełnianie warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu oraz pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału – należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrany został oddział sportowy/mistrzostwa sportowego.

UWAGA!!!

Wnioski do oddziałów do których przewidziany jest sprawdzian uzdolnień kierunkowych /próba sprawności fizycznej można składać do 31 maja 2021 do godziny 15:00.

W przypadku składania wniosku elektronicznie, system może zażądać dołączenia dokumentów potwierdzających spełnianie wyżej wymienionych warunków. Należy wówczas połączyć pliki zawierające zdjęcie lub skan tych dokumentów. 

 

Weryfikacja wniosku – jak sprawdzić status wniosku?

Korzystając z  danych dostępowych kandydat może zalogować się na swoje konto. Na tym etapie wniosek ma status Niezweryfikowany/Oczekuje na weryfikację.

Po złożeniu wydrukowanego formularza wniosku w szkole pierwszego wyboru i zweryfikowaniu danych status zmieni  się na:

 • Zaakceptowany – jeśli dane w systemie i na wydrukowanym wniosku się zgadzają,

 

 • Odrzucony – jeśli dane nie są zgodne i należy je poprawić. W tym celu należy skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru.

Ważne!

Tylko wnioski kandydatów, które mają status Zaakceptowany będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Korzystanie z opcji przypomnienia hasła

Po rejestracji w systemie kandydat będzie mógł skorzystać dodatkowo z opcji przypomnienia hasła.

W tym celu należy:

 1. Kliknąć przycisk Zaloguj się.
 2. W oknie logowania kliknąć pozycję Nie pamiętam hasła.
 3. Uzupełnić pola Login oraz Adres e-mail, a następnie kliknąć przycisk Wyślij.

 

Na podany adres e-mail (powinien być to ten sam adres e-mail, który kandydat podał podczas wypełniania wniosku) zostanie wysłana wiadomość z linkiem umożliwiającym zmianę hasła:

Następnie należy wpisać i powtórzyć w odpowiednich polach nowe hasło oraz na koniec kliknąć przycisk Zapisz.

 

 

 

 Wprowadzanie zmian we wniosku

Wnioski o statusie: Niezweryfikowany/ Oczekuje na weryfikację

Wprowadzenie zmian we wniosku możliwe jest wyłącznie w przypadku gdy wniosek nie został jeszcze złożony i zatwierdzony przez szkołę ponadpodstawową  pierwszego wyboru.

W celu wprowadzenia zmian należy zalogować się do systemu,  następnie kliknąć pozycję menu: Wniosek.

 

Po kliknięciu odpowiednich odnośników w prawym panelu kandydat może:

 • modyfikować wniosek,
 • wydrukować wniosek,
 • złożyć wniosek,
 • podejrzeć swoje dane.

Po wprowadzeniu zmian we wniosku należy go wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru lub podpisać elektronicznie i złożyć wniosek przez system.

 

Wnioski o statusie: Zaakceptowany

 

Jeżeli wniosek papierowy został złożony i potwierdzony (zaakceptowany )w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru, jego edycja w systemie jest niemożliwa. W celu wprowadzenia zmian należy zwrócić się do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru, z prośbą o anulowanie potwierdzenia wniosku w systemie. Po anulowaniu przez szkołę, wniosek uzyskuje status  „Wniosek niezweryfikowany”/”Oczekuje na weryfikację”, co pozwala na wprowadzenie zmian – o ile trwa  etap składania wniosków do szkół lub etap zmiany preferencji. Po wprowadzeniu zmian we wniosku należy go ponownie wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru. Sposób wprowadzania zmian we wniosku podpisanym elektronicznie został opisany w części „ Podpisanie wniosku elektronicznie”

 

Przydatne informacje

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt pod wskazanym adres: cok@vulcan.edu.pl

 

Jakie oddziały mogą być utworzone w szkołach ponadpodstawowych?

 

W szkołach ponadgimnazjalnych mogą być tworzone oddziały:

 • Ogólnodostępne – O – skrót w systemie,
 • Dwujęzyczne – D – skrót w systemie,
 • Międzynarodowe – M – skrót w systemie,
 • Sportowe – S – skrót w systemie,
 • Mistrzostwa sportowego – MS – skrót w systemie,
 • wstępne
 • Przygotowania wojskowego
 • Integracyjne :

 – I-i część integracyjna dla kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,  – I-o– część ogólnodostępna oddziału integracyjnego – skrót w systemie.

 

 

 

Co oznacza nazwa oddziału/grupy rekrutacyjnej?

 

 • [O] biol-chem-fiz (ang-niem*) [O] – typ oddziału – ogólnodostępny; biol-chem-fiz – przedmioty rozszerzone; ang –niem* – nauczane języki obce (*język obcy nauczany od podstaw lub kontynuowany, bez gwiazdki – nauczany na jednym poziomie).

 

 • [O] Technik budownictwa (ang-niem*,ros*)

[O] – typ oddziału – ogólnodostępny;

Technik budownictwa – zawód w oddziale/grupie rekrutacyjnej;

(ang-niem*,ros*) – nauczane języki obce  (*język obcy nauczany od podstaw lub kontynuowany, bez gwiazdki – nauczany na jednym poziomie).