Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zawieszenie zajęć klas IV


Zarządzenie nr 2/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 191

  1. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie

z dnia 25 października 2021 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną

 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zarządzam, co następuje:

§1

  1. Zawiesza się na czas od 25.10.2021 r. do dnia 30.10.2021 r. prowadzenie zajęć dydaktycznych na terenie szkoły w klasach: 4a, 4b, 4c ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

 

  1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493). Zajęcia będą się odbywały w miarę możliwości przy użyciu aplikacji Teams. 
  2. §2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ewa Gürtler-Wójcik

Dyrektor Szkoły