Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Rekrutacja do klas I oraz oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023


Informacje ogólne – Klasa I

Do klas I przyjmowane są:

  1. dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2015 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  2. dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący – tj. burmistrza dzielnicy oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców[1] (zgłoszenie – w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie określonym w harmonogramie.

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

 

Informacje ogólne – Oddział przedszkolny

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

 

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2016-oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, mieszkające w Warszawie.
  2. Rekrutację prowadzi komisja powołana przez dyrektora przedszkola lub szkoły.
  3. Przydział do poszczególnych oddziałów odbywa się po zakończeniu rekrutacji.
  4. Rodzice dzieci mieszkających poza Warszawą mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły w rekrutacji uzupełniającej.  

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Na wniosek rodziców dziecko sześcioletnie może rozpocząć również naukę w klasie I.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.


Dzieci już uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Jeśli rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w przedszkolu lub szkole, do której uczęszcza dziecko[5].

Deklarację należy złożyć w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji. Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz.1082) zwanej dalej „ustawą”

[2] art. 31 ust. 1 ustawy

[3] Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

[4] W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust. 3 ustawy)

[5] art. 153 ust. 2 ustawy