Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Uchwała nr XCV/3146/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 15 lutego 2024 r.


UCHWAŁA NR XCV/3146/2024

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 15 lutego 2024 r.

w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie, ul. Bokserska 30 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

  • 1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2024 r. Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Warszawie, ul. Bokserska 30 poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
  • 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
  • 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady m.st. Warszawy
( – )

Ewa Malinowska-Grupińska

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1672, 1718 i 2005.