Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Zasady wydawania duplikatów dokumentów


Na podstawie § 19 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych  druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz. U. z 2005r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami).

 

„Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub organ dokonujący odpowiedniej czynności”.

 

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. opłacie skarbowej „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami) opłaty wynoszą:

 

–        za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – 26 złotych,

–        za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – 9 złotych.

 

Powyższe opłaty należy wnosić na konto Szkoły Podstawowej nr 191

ul. Bokserska 30 02-682 Warszawa

citibank handlowy Bank Handlowy w Warszawie S.A.

56 1030 1508 0000 0005 5077 0008

z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu dokumentu – Imię i Nazwisko ucznia.

 

 W związku z powyższym w przypadku zagubienia świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej dziecka – rodzic winien złożyć pisemny wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania wpłaty na konto, a w przypadku legitymacji również aktualne zdjęcie dziecka.