Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Deklaracja dostępności


Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • materiały wideo nie posiadają alternatywy tekstowej lub audiodeskrypcji
 • pewne dokumenty opublikowane na stronie nie posiadają wymaganej struktury
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia
 • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • oznaczenie aktywnego elementu może nie być wystarczające
Wprowadzone udogodnienia
 • rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200%
 • wyszukiwarka
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Hanna Walas.
 • E-mail: sp191@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 843 21 68

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 191
  ul. Bokserska 30
  02-682 Warszawa
 • E-mail: sp191@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 843 21 68

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna SP191