Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

RODO


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DZIECI/UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych Szkoła Podstawowa Nr 191 im. J. I. Kraszewskiego, ul. Bokserska 30, 02-682 Warszawa, tel. 22 843-21-68, adres email: sp191@eduwarszawa.pl, dalej: „Administrator” lub „Szkoła”.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
  w zakresie działania Szkoły, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Panem Stanisławem Rudowskim (za pomocą poczty elektronicznej: iod@dbfomokotow.pl) lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt. 1 z dopiskiem „IOD”.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do funkcjonowania oświaty. Przede wszystkim są to ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz akty prawne wydane na jej podstawie, rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ustawa z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o Systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r.
  o finansowaniu zadań oświatowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. realizacji obowiązku oświatowego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:
 6. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 7. inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na polecenie Administratora (np. dziennik elektroniczny).

Pani/Pana dane osobowe, dziecka, będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka  do Szkoły, tj. okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

 1. obowiązującego prawa,
  w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 3. a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 4. b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
  są nieprawidłowe lub niekompletne;
 5. c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku, gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
   z przepisów prawa;
 1. d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
  się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące

      przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
  w których nadrzędny charakter wobec tych interesów  mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
 1. f) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych..
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i swojego dziecka jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 4. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Informacje o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych w innych procesach przetwarzania np. rekrutacji i zatrudnienia pracowników, wobec osób trzecich, których dane osobowe zostały podane w kwestionariuszu osobowym pracownika lub przez rodziców, można uzyskać w siedzibie Administratora wskazanej w pkt 1.

Administrator danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych