Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Klasy I


Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram

Kryteria rekrutacji do klas I

Zasady przyjęć do 1 klasy

 

Zasady przyjęć i rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2024/2025
Informacje ogólne
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w systemie elektronicznym.
Do klas I przyjmowane są dzieci:
1. 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym,
2. 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2018 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli:
 dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym
albo
 ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, że może rozpocząć naukę w szkole
podstawowej.
Do klasy I bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego przyjmowane są dzieci:
 dla których dana szkoła jest szkołą obwodową – na podstawie zgłoszenia rodziców które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w oddziale przedszkolnym w tej szkole podstawowej, którą wskazał im organ
prowadzący, czyli burmistrz dzielnicy.
Zgłoszenie rodzice składają do dyrektora szkoły. Termin wskazuje harmonogram.
Zasady przyjęć 2
Do szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są:
 z urzędu – do szkoły obwodowej
 na wniosek rodziców – do szkoły poza obwodem.
1. Dzieci, które mieszkają w obwodzie danej szkoły
Jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowane jest z urzędu na podstawie
zgłoszenia. Do zgłoszenia rodzice dołączają oświadczenie o miejscu zamieszkania swoim i dziecka.
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń 3.

2. Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych.
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
m.st. Warszawa, przygotowaliśmy w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
3 Art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900
ze zm.)
2/6
Nauka w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem. Dziecko ma zapewnione miejsce
w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.
2. Dzieci spoza obwodu
 Dzieci, dla których wybrana szkoła nie jest obwodową, biorą udział w postępowaniu
rekrutacyjnym.
 Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół – ułożyć
własną listę preferencji 4
. Nie ma ograniczenia liczby szkół, które można umieścić
na liście.
 Szkoła, którą rodzice umieszczają na pierwszym miejscu listy, jest szkołą pierwszego
wyboru.
 Dzieci przyjmowane są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy 5
.
 Jeśli rodzic umieści na liście preferencji szkołę obwodową, dziecko będzie miało w niej
zapewnione miejsce, jeśli nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.
Złożenie wniosku lub zgłoszenia
1. Wniosek o przyjęcie dziecka złóż w terminie, który podajemy w harmonogramie. Na kolejność
przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:
 wprowadzisz dane dziecka do systemu,
 wydrukujesz wniosek,
 złożysz wniosek w przedszkolu lub szkole,
 prześlesz w systemie wniosek podpisany profilem zaufanym,
 szkoła zatwierdzi wniosek.
2. Jeśli złożysz wniosek po terminie określonym w harmonogramie, dziecko nie zostanie
uwzględnione w rekrutacji.
3. Jak złożyć wniosek lub zgłoszenie:
Wniosek możesz wypełnić na trzy sposoby:
 Wypełnij wniosek lub zgłoszenie w elektronicznym systemie i podpisz profilem
zaufanym. W tym celu:
a) wypełnij wniosek lub zgłoszenie,
b) dołącz w systemie skany lub zdjęcia dokumentów lub oświadczeń, które potwierdzają
spełnienie kryteriów rekrutacyjnych,
c) podpisz wniosek lub zgłoszenie profilem zaufanym.

4 Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1062/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie składania
wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
5 uchwała Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia
kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę,
liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (ze
zmianami).
3/6
 Wypełnij wniosek lub zgłoszenie w elektronicznym systemie i zanieś do szkoły
pierwszego wyboru. W tym celu:
a) wypełnij wniosek lub zgłoszenie,
b) wydrukuj wypełniony wniosek lub zgłoszenie i podpisz go,
c) zanieś do szkoły pierwszego wyboru, razem z dokumentami lub oświadczeniami,
które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
 Wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie. W tym celu:
a) wypełnij odręcznie papierowy wniosek lub zgłoszenie,
b) podpisz go,
c) zanieś do szkoły pierwszego wyboru, razem z dokumentami lub oświadczeniami,
które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych.
d) informacje zawarte we wniosku lub zgłoszeniu wprowadzi do systemu dyrektor
szkoły.
[!] Oboje rodzice musi podpisać wniosek lub zgłoszenie, aby potwierdzić podane w nim
informacje.
[!] Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącz oświadczenie wyjaśniające,
dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję
o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku 6
.
4. Podpisy złożone na wniosku lub zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych
informacji ze stanem faktycznym.
5. [!] Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL:
a) zgłoś się do szkoły pierwszego wyboru i poproś o wydanie numeru
identyfikacyjnego do systemu rekrutacyjnego,
b) następnie postępuj jak w pkt 3 – zamiast numeru PESEL podaj serię i numer
paszportu lub innego dokumentu, który potwierdza tożsamość dziecka.
5. [!] W każdym oświadczeniu dopisz klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”7
.
Postępowanie rekrutacyjne
1. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak
dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, które potwierdzą okoliczności
z oświadczenia (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),

6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359)
art. 97 § 1. „Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i
uprawnione do jej wykonywania”, § 2 „Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają
wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”
7Art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.).
4/6
 zwrócić się do burmistrza dzielnicy, na terenie której zamieszkuje dziecko,
o potwierdzenie informacji z oświadczenia.
[!] Aby potwierdzić oświadczenie burmistrz dzielnicy może:
 skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
 wystąpić o nie do instytucji publicznych,
 zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu
środowiskowego 8
.
4. Komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć dzieci na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych,
które spełnia każde dziecko.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego
1. Komisja rekrutacyjna podaje wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
[!] Czy Twoje dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia możesz sprawdzić w systemie
rekrutacyjnym – na koncie dziecka.
2. Jeśli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, potwierdź wolę zapisu dziecka:
 pisemnie – w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane,
lub
 elektronicznie – w systemie informatycznym.
3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
i rodzice potwierdzili wolę zapisu.
4. Na koniec komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły.
Procedura odwoławcza
Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 Wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
do szkoły.
[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
 Po otrzymaniu uzasadnienia wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej
[!] Rodzice mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

8 Do wywiadu stosujemy przepisy o rodzinnym wywiadzie środowiskowym, przeprowadzanym dla
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2023 r. poz. 800.
5/6
Rodzice mogą składać wniosek o wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka oraz odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej również za pośrednictwem systemu elektronicznego. Logują się
w tym celu na konto dziecka.
Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu
na niepełnosprawność
Jeśli Twoje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na
niepełnosprawność, możesz ubiegać się o przyjęcie go do oddziałów:
 ogólnodostępnych,
 integracyjnych.
Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji:
1. Do wniosku dołącz kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres
edukacji wczesnoszkolnej.
2. Kopię orzeczenia, poświadczoną przez Ciebie za zgodność z oryginałem:
a. złóż we wszystkich szkołach, w których wybierasz oddział integracyjny
lub
b. podłącz w systemie (jeśli podpisujesz wniosek profilem zaufanym).
3. Układając listę wybranych szkół, do których chcesz zapisać dziecko, wskaż we wniosku:
a. na początku oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, a następnie oddziały ogólnodostępne,
lub
b. na początku oddziały ogólnodostępne, a następnie oddziały integracyjne dla dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie ma naliczanych punktów
za kryteria w oddziałach integracyjnych (miejsca przeznaczone dla dzieci
z niepełnosprawnością).
5. O przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału
integracyjnego decyduje dyrektor szkoły.
6. Postępowanie rekrutacyjne dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna szkoły według powyżej
opisanych zasad.
Zasady przyjęć dzieci do klasy I sportowej 9
Do oddziałów sportowych przyjmowane są dzieci, jeśli:

9 Art. 137 ust. 1–3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze
zm.)
6/6
1. Stan zdrowia umożliwia im naukę w takiej szkole lub oddziale, co potwierdza orzeczenie
lekarskie, które wydał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.
[!] Orzeczenie złóż w szkole zanim dziecko przystąpi do próby sprawności fizycznej.
2. Mają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.
3. Uzyskały pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. Jej warunki ustala polski związek
sportowy właściwy dla sportu, w którym szkoła lub oddział prowadzi szkolenie sportowe.
4. Uzyskały najlepsze wyniki próby sprawności fizycznej – gdy warunki spełni większa liczba
dzieci niż jest miejsc.
5. Przy równych wynikach z próby sprawności fizycznej, w drugiej kolejności brane są pod
uwagę łącznie kryteria, które wskazuje Prawo oświatowe 10
.
Dziecko:
 pochodzi z rodziny wielodzietnej,
 jest niepełnosprawne,
 ma niepełnosprawnego jednego z rodziców,
 ma niepełnosprawne oboje rodziców,
 ma niepełnosprawne rodzeństwo,
 wychowywane jest przez samotnego rodzica,
 jest objęte pieczą zastępczą.
[!] Wnioski do oddziałów sportowych przyjmowane są w terminach określonych w harmonogramie
rekrutacji, czyli od 5 do 11 marca do godz. 16.00.
Wniosek, w którym na dowolnym miejscu listy preferencji jest oddział sportowy złóż lub prześlij
w systemie – po podpisaniu profilem zaufanym – w szkole pierwszego wyboru.
[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie, dziecko nie będzie mogło przystąpić do próby sprawności
fizycznej i nie weźmie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.
Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 11
Jeżeli Twój dziecko urodziło się w roku 2016 lub 2015 i miało odroczony obowiązek szkolny zaznacz
w systemie rekrutacyjnym informację o odroczonym obowiązku szkolnym, a następnie postępuj
zgodnie z instrukcją „Złożenie wniosku lub zgłoszenia” .

10 Art. 137 ust. 3 oraz Art. 131 ust. 2, ustawy Prawo oświatowe
11 Art. 36 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Kontynuacja edukacji w klasie I w tej samej szkole

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00    

Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają:

  • zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka;
  • deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę, która nie jest obwodową.

Dzieci te nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym w terminach określonych w harmonogramie.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00  do 11 marca, do godz. 16.00           

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

[!] Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do klas I sportowych publikujemy w oddzielnym komunikacie.

Od 13 marca do 17 marca          

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

[!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

18 marca, godz. 15.00   

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00            

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

•             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

•             wersję papierową bezpośrednio w szkole.

[!]  Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

25 kwietnia, godz. 13.00             

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, godz. 13.00        

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja  

  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

12 czerwca, godz. 16.00               

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 18 czerwca, do godz. 15.00   

Rodzice składają w szkole pierwszego wyboru wniosek lub zgłoszenie. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

•             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

•             wersję papierową bezpośrednio w szkole.

[!]  Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdej szkole, którą wskazał na liście preferencji

i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.

Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 13 czerwca        

Rodzice rejestrują w systemie i składają wniosek o przyjęcie do klasy I sportowej.

Od 12 czerwca, godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00         

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek lub zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 14 czerwca do 16 czerwca   

Próba sprawności fizycznej dla dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

17 czerwca, godz. 10.00               

Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.

26 czerwca godz. 13.00

Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca od godz. 13.00 do 1 lipca do godz. 10.00              

Rodzice składają potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca godz. 13.00          

Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia        

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

  1.