Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Klasy I


Rekrutacja/zapisy do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 rozpoczyna się 03 marca 2020 r. od godziny 1300 i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informujemy, że uległy zmianie przepisy regulujące możliwość kontynuacji edukacji w klasie pierwszej przez dzieci z oddziałów przedszkolnych.

W myśl ustawy z art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35) dziecko które w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, było przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

Obecnie w myśl art.130 uust.6 z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) jedynie dziecko, któremu Burmistrz wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców – może być przyjęte do klasy I tej szkoły podstawowej.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021

Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Mapa – obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020