Nr telefonu: 22 843-21-68 Nr faxu: 22-847-20-22

Monitoring wizyjny


Informacja monitoring wizyjny

 Zgodnie z art. 13 ustawy 1 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwanym dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych (wizerunku) zarejestrowanych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego ul. Bokserska 30, 02-682 Warszawa (dalej: ,,szkoła’’). telefon 22 843 21 68 sp191@eduwarszawa.pl, reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły (dalej: ,,Administrator’’).
 2. W kwestiach dotyczących przetwarzania danych, można skontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres e mail: iod@dbfomokotow.pl, lub pisemnie na adres Administratora wskazany w punkcie 1 z dopiskiem IOD.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) odbywa się na podstawie art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku. – Prawo Oświatowe oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Celem przetwarzania danych za pomocą monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników Szkoły i osób przybywających w budynku i na terenie Szkoły; ochrona mienia Szkoły i terenu Szkoły; ograniczenie dostępu do Szkoły i jej terenu osób nieuprawnionych.
 5. Monitoring wizyjny obejmuje elementy infrastruktury Szkoły w dwóch

 w oddziale przy ulicy Bokserskiej 30:

 1. teren zewnętrzny wokół budynku szkoły; wejście do szkoły, boisko, parking, plac zabaw.
 2. teren wewnątrz budynku szkoły: wejście od szatni, klatka A i B, łącznik, pierwsze i drugie piętro korytarze.

 w oddziale przy ulicy P. Gruszczyńskiego 12:

 1. teren zewnętrzny wokół budynku szkoły: wejście do szkoły od ul. Piotra Gruszczyńskiego, brama wjazdowa od ul. Bogunki, wejście boczne do biblioteki/przedszkola na terenie szkoły.
 2. teren wewnątrz budynku: wejście główne, korytarze (parter, 1 piętro, 2 piętro), klatka schodowa, wejście główne do biblioteki/przedszkola
 3. Zapisy z monitoringu wizyjnego mogą być udostępniane zgodnie z art. 15 RODO wszystkim osobom oraz uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze lub na pisemny wniosek zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.
 4. Zapisy z monitoringu przechowuje się przez okres nie dłuższy niż 30 dni, po tym okresie dane są automatycznie nadpisywane lub usuwane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
 5. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. W przypadku nagrań z monitoringu nie ma możliwości technicznej skorzystania z prawa do sprostowania danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia czy ich usunięcia.
 6. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 tel. 22 531 03 00.
 7. Zapisy z monitoringu nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 8. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

 

 

Administrator Danych Osobowych

 

Monitoring (3)